A
VASI SZEMLE
TARTALOMJEGYZÉKE
1998. LII. ÉVFOLYAM
 
 
FÕSZERKESZTÕ: GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: BARISKA ISTVÁN, GONDA GYÖRGY,
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR,
KUNTÁR LAJOS, SZABÓ T. ATTILA, TAKÁCS MIKLÓS
 
FELELÕS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYÛLÉSÉNEK ELNÖKE
 
 
 
MAGYAR NYUGAT

Bajzik Zsolt: A Vas megyei kastélyok és mûkincsek sorsa 1945 után I. rész 1. sz.11-28
Bajzik Zsolt: A Vas megyei kastélyok és mûkincsek sorsa 1945 után, II. rész 2. sz.171-188
Bajzik Zsolt: A Vas megyei kastélyok és mûkincsek sorsa 1945 után, III. rész 3. sz.287-304
Bajzik Zsolt: A Vas megyei kastélyok és mûkincsek sorsa 1945 után IV., befejezõ rész 4. sz.429-442
Balogh Lajos: Mutatvány egy készülõ büki tájszótárból 3. sz.311-318
Birizdó János: Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termelés Vas megyében 5. sz.541-563
Csapó Tamás-Magyar Márta-Szabó Géza: A falusi turizmus helyzete Vas megyében 5. sz.570-582
Gróf István: Vas megye mezõ- és erdõgazdasága a rendszerváltást követõen 4. sz.395-416
Gróf István: Az élelmiszeripar privatizációja Vas megyében 5. sz.564-569
Keszei Balázs: Új növénytársulás Vas megyében 3. sz.269-277
Király Gergely-Király Angéla: Kiegészítések Vas megye flórájának ismeretéhez 3. sz.278-286
Molnár Rezsõ: Állattenyésztés és -orvoslás Vas megyében (A klasszikus állatorvosi tevékenység változása, helye, szerepe az átalakuló mezõgazdaságban) 4. sz.417-428
Molnár Zoltán Miklós: Egy regionális nyelvi vizsgálat alaktani vonatkozásai 3. sz.305-310
Pethõ József: Gondolatok Vas megye állami erdõgazdálkodásáról 5. sz.515-528
Schrõdl László: Vas megye erdõgazdálkodásáról (Különös tekintettel a magánerdõ-gazdálkodás helyzetére) 5. sz.529-540

KÖZÉP-EURÓPA

Brenner Vilmos: Közös jövõ (Gondolatok Magyarországról és az Európai Unióról) 1. sz.3-10
Brenner Vilmos: Pannónia (Gondolatok egy közép-európai többnemzetiségû régió témájához) 2. sz.131-140
Brenner Vilmos: A hiénc néptörzs egykor és ma I. rész 5. sz.611-624
Brenner Vilmos: A hiénc néptörzs egykor és ma II. rész 6. sz.747-764

A MÚLTNAK KÚTJA

Dénes József: Hozzászólás (Herényi István: Párhuzam a nyugati és keleti végvidék között [Õrség-Székelység] címû írásához) 2. sz.196-198
Fábián Pál: A nyelvmûvelõ Faludi 1. sz.53-56
Herényi István: Párhuzam a nyugati és a keleti végvidék között (Õrség-Székelység) 2. sz.189-195
Kovacsics József: Vas (vár)megye települési és etnikai képe történeti demográfiai megvilágításban 6. sz.663-690
Smidt Erzsébet: Deák Ferenc dedikált imakönyve a Smidt Múzeumban 2. sz.199-202
Szilágyi István: Két ismeretlen térkép a budai Niczky- majd Horváth-kertrõl 1. sz.57-65
Timár István: Választási paktum - némi buktatókkal (Az 1926. évi országgyûlési választások Vas megyében a helyi sajtó tükrében) 1. sz.66-74
Tóth Ferenc: Egy szombathelyi janzenista kiadvány keletkezésének története 6. sz.691-696

1848-49 EMLÉKEZETE

Hermann Róbert: "...tán a tavasz a durva tél után kellemetes leend" (Vidos József levelei és jelentései, 1848. február-szeptember) 2. sz.141-160
Soltész István: Két közéleti versezet 1848-ból 2. sz.161-170
Soltész István: 1848-49 és a Vas megyei zsidók 4. sz.443-448
Tóth József: Aki Gróf Batthyány Lajos hamvait megõrizte 6. sz.709-712
Varsányi Péter István: A szombathelyi egyházmegye szerepe és története a forradalomban és szabadságharcban (1848-1849) I.rész 5. sz.599-610
Varsányi Péter István: A szombathelyi egyházmegye szerepe és története a forradalomban és a szabadságharcban (1848-1849) II.rész 6. sz.697-708

TEST ÉS LÉLEK

Garzuly Ferenc: Egy különleges amyloidosis felderítésének története 4. sz.387-394
Szepesi János: A csípõficam modern diagnosztikája 5. sz.589-598
Szerdahelyi Pál: "A halál árnyékának völgyében" (A gyógyíthatatlan betegek és haldoklók ellátásának, lelkigondozásának idõszerû kérdései a keresztény etika szemszögébõl) 1. sz.75-90
Széll Kálmán: A génmanipuláció etikai dilemmái 6. sz.651-662

ARCKÉPCSARNOK

Emlékezés egy pszichiáterre: Dr. Pertorini Rezsõ (1927-1980)(Harrach Andor: A pszichiátria és a pszichoterápia kapcsolatáról; Horváth Szabolcs: A pszichoterápiától a szocioterápiáig [A Völgy utcától a Pavilonig]; Kratochwill Mimi: Pertorini Rezsõ szerepe Csontváry Kosztka Tivadar mûvészettörténeti helyének kialakításában; C. Molnár Emma: Pertorini, a bátorító; Pável Magda: Mit kaptam én Pertorinitõl?; Vikár György: Emlékezés a Völgy utcára) 3. sz.319-332
M. Kozár Mária: Egy ismeretlen vasi tudós (Kossics József [1788-1867]) 1. sz.29-38
Kuti László: Inkey Béla agrogeológiai munkássága 4. sz.452-458
Székyné Fux Vilma: Inkey Béla, a geológus (1847-1921) 4. sz.449-451
Varga András: Emlékezés a növénynemesítõre (Sedlmayr Kurt [1900-1965]) 5. sz.583-588
 
ÉVFORDULÓ
 
Bíró Friderika: A Vasi Múzeumfalu 25 éves jubileumára 6. sz.765-768
Szilágyi István: Segítség Rómának (A szombathelyi egyházmegye gyûjtése az 1823-ban leégett Szent Pál-templom helyreállítására) 6. sz.769-772

MÛHELY
 
Barabás Balázs: Szép János és a magyar esztétikai nyelv kezdetei 2. sz.217-224
Lorberer Árpád: A büki termálkarsztvíz eredete és utánpótlódása 2. sz.225-244
Lõrincz Zoltán: A fény temploma 6. sz.713-722
Marosfalvi Antal: A Szombathelyi Képtár restauráló tevékenysége 6. sz.723-746
Nowinszky László: A kámoni arborétumban üzemelõ fénycsapda hatásfokának meghatározása (A begyûjtött nagylepke-anyag vizsgálata alapján) 1. sz.91-100
Szontagh Pál: Magyari és Zrínyi 2. sz.203-216
Tímár Gábor: A vegetációtörténet pollenanalitikai elemzésének problémái 3. sz.333-348

ESSZÉ

Fábián László: Vissza - az örök virulásba (Egy eljövendõ könyv szellemi körvonalai) 3. sz.259-268
Horváth György: Töprengések több tételben - Bartha László képei fölött 6. sz.773-776

FORRÁS
 
Krizsán László: A Magyar család története és genealógiai forrásai a XVIII. századtól 4. sz.459-474
Kuntár Lajos: Rabságom története 5. sz.625-633
Lakatos István: Hat év a szombathelyi kórházban (Részlet a szerzõ Két világ tanúja voltam címû mûvébõl) I. rész 3. sz.349-360
Lakatos István: Hat év a szombathelyi kórházban (Részlet a szerzõ Két világ tanúja voltam címû mûvébõl) II., befejezõ rész 4. sz.475-490

KISEBB KÖZLEMÉNYEK
 
Bodolay Géza: Nyelvünk szebb hangzásáért 3. sz.361-362
Soltész István: A Fertõ-tó Szombathelye 1. sz.101-102
Wellner Lõrinc: A szûkebb pátria szolgálatában (Húszéves a csepregi múzeum) 3. sz.363-368
Zágorhidi Czigány Balázs: Az OszkóOskó családnév és Oszkó község neve 1. sz.103-106

KÖNYVSZEMLE
(a recenzesek betûrendje szerint)
 
Balogh Lajos: Cserpes Tamás-Kocsó Mihály (szerk.) Index Plantarum 1. sz.117-117
Balogh Lajos: Hably, Lilla (ed.): Early Pliocene volcanic environment, flora and fauna from Transdanubia, West Hungary 1. sz.118-120
Balogh Lajos: Szabó T. Attila-Péntek János: Ezerjófû 3. sz.369-370
Balogh Lajos: Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát doctor academiae in anniversario nonagesimo nativitatis 1907-1997 4. sz.503-504
Balogh Péter: Hauszmann Alajos naplója 2. sz.246-247
Batki Jenõné: BÁR 4. sz.501-502
Bokányi Péter: Fûzfa Balázs: Miért szép? 5. sz.640-641
Dénes József: Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai 3. sz.374-374
Dobri Mária: Varsányi Péter István: Kossuth Lajos és a hódmezõvásárhelyiek 1848-1849-ben 2. sz.251-252
Fábián László: Hargitai József: Emberközelben 5. sz.639-640
Fûzfa Balázs: Tüskés Tibor: Becsöngettek 1. sz.111-112
Gyurácz József: Vig Károly (szerk.): Az Õrségi Tájvédelmi Körzet Természeti Képe I-II. k. 1. sz.118-118
Gyurácz József: Molnár Lajos madárgyûjteménye 3. sz.370-371
Heckenast János: Szombathelyi képek 2. sz.245-246
Heckenast János: Brenner Vilmos-Rátkai László: Jáki templom 3. sz.373-373
Heckenast János: Stephan Dorffmaister pinxit - Dorffmaister István emlékkiállítása 5. sz.636-637
Horváth Sándor: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében 4. sz.497-498
Ilon Gábor: A Nyugat-Dunántúl népi építészete 1. sz.107-109
Kiss Mária: Varga Mária: A sárvári Szent László-templom 5. sz.638-638
M. Kozár Mária: Martjanska pesmarica 2. sz.250-251
M. Kozár Mária: Varga Sándor: A dobronaki plébánia történetébõl 3. sz.374-375
M. Kozár Mária: Naptár '98 4. sz.498-499
Kubassek János: Öttömös 5. sz.641-642
Mayer László: Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók 4. sz.494-496
Mórocz Zsolt: Mélylégzés 1. sz.113-114
Mórocz Zsolt: Rónai Béla: Fölnevelõ édesanyám II. 2. sz.249-250
Nagy Zoltán: Mozsolics Amália: "Való igaz volt..." 1. sz.109-110
Péter László: Takács Miklós: Szombathely bibliográfiája 4. sz.491-494
Salamon Nándor: Giczy János: Invitáció 2. sz.247-248
Salamon Nándor: ARRABONA 35/1-2 3. sz.371-373
Salamon Nándor: Pápai pedagógus lexikon 4. sz.499-501
Salamon Nándor: Kövy Zsolt: Pályakép Szij Rezsõrõl 5. sz.638-639
Sill Aba Ferenc: Piry Cirjék János: Érsekújvári napló, 1848-1849 5. sz.635-636
Szekér Endre: Lõrinczy Huba: Ambrustól Máraihoz 2. sz.248-249
Szerdahelyi Pál: Falunk képeskönyve 1. sz.115-116
Tóth Péter: Körmendi Kódex 1. sz.110-111
Zágorhidi Czigány Balázs: Benczik Gyula: Répceszentgyörgy története 1. sz.114-115
Zágorhidi Czigány Balázs: Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban 3. sz.375-376

KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett mûvek betûrendje szerint)
 
A Nyugat-Dunántúl népi építészete (Ilon Gábor) 1. sz.107-109
ARRABONA 35/1-2 (Salamon Nándor) 3. sz.371-373
BÁR (Batki Jenõné) 4. sz.501-502
Benczik Gyula: Répceszentgyörgy története (Zágorhidi Czigány Balázs) 1. sz.114-115
Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók (Mayer László) 4. sz.494-496
Brenner Vilmos-Rátkai László: Jáki templom (Heckenast János) 3. sz.373-373
Cserpes Tamás-Kocsó Mihály (szerk.): Index Plantarum (Balogh Lajos) 1. sz.117-117
Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát doctor academiae in anniversario nonagesimo nativitatis 1907-1997 (Balogh Lajos) 4. sz.503-504
Falunk képeskönyve (Szerdahelyi Pál) 1. sz.115-116
Fûzfa Balázs: Miért szép? (Bokányi Péter) 5. sz.640-641
Giczy János: Invitáció (Salamon Nándor) 2. sz.247-248
Hably, Lilla: Early Pliocene volcanic environment, flora and fauna from Transdanubia, West Hungary (Balogh Lajos) 1. sz.118-120
Hargitai József: Emberközelben (Fábián László) 5. sz.639-640
Hauszmann Alajos naplója (Balogh Péter) 2. sz.246-247
Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében (Horváth Sándor) 4. sz.497-498
Körmendi Kódex (Tóth Péter) 1. sz.110-111
Kövy Zsolt: Pályakép Szij Rezsõrõl (Salamon Nándor) 5. sz.638-639
Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban (Zágorhidi Czigány Balázs) 3. sz.375-376
Lõrinczy Huba: Ambrustól Máraihoz (Szekér Endre) 2. sz.248-249
Martjanska pesmarica (M. Kozár Mária) 2. sz.250-251
Mélylégzés (Mórocz Zsolt) 1. sz.113-114
Molnár Lajos madárgyûjteménye (Gyurácz József) 3. sz.370-371
Mozsolics Amália: "Való igaz volt..." (Nagy Zoltán) 1. sz.109-110
Naptár '98 (M. Kozár Mária) 4. sz.498-499
Öttömös (Kubassek János) 5. sz.641-642
Pápai pedagógus lexikon (Salamon Nándor) 4. sz.499-501
Piry Cirjék János: Érsekújvári napló, 1848-1849 (Sill Aba Ferenc) 5. sz.635-636
Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai (Dénes József) 3. sz.374-374
Rónai Béla: Fölnevelõ édesanyám II. (Mórocz Zsolt) 2. sz.249-250
Stephan Dorffmaister pinxit - Dorffmaister István emlékkiállítása (Heckenast János) 5. sz.636-637
Szabó T. Attila-Péntek János: Ezerjófû (Balogh Lajos) 3. sz.369-370
Szombathelyi képek (Heckenast János) 2. sz.245-246
Takács Miklós: Szombathely bibliográfiája (Péter László) 4. sz.491-494
Tüskés Tibor: Becsöngettek (Fûzfa Balázs) 1. sz.111-112
Varga Mária: A sárvári Szent László-templom (Kiss Mária) 5. sz.638-638
Varga Sándor: A dobronaki plébánia történetébõl (M. Kozár Mária) 3. sz.374-375
Varsányi Péter István: Kossuth Lajos és a hódmezõvásárhelyiek 1848-1849-ben (Dobri Mária) 2. sz.251-252
Vig Károly (szerk.): Az Õrségi Tájvédelmi Körzet Természeti Képe I-II. k. (Gyurácz József) 1. sz.118-118

KRÓNIKA
 
Tudósítások, hírek 1. sz.121-124
Tudósítások, hírek 3. sz.377-380
Tudósítások, hírek 4. sz.505-507
Tudósítások, hírek 6. sz.777-784

NEKROLÓG
 
Gráfik Imre: Franz Simon (1909-1997) 5. sz.643-645

INHALT
 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 1. sz.125-127
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 2. sz.253-255
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 3. sz.381-383
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 4. sz.509-511
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 5. sz.646-648
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István) 6. sz.785-787

SZERZÕINK
 
Szerzõink 1. sz.128
Szerzõink 2. sz.256
Szerzõink 3. sz.384
Szerzõink 4. sz.504
Szerzõink 5. sz.634
Szerzõink 6. sz.788

A tartalomjegyzéket öszeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet