A
VASI SZEMLE
TARTALOMJEGYZÉKE
 
1999. LIII. ÉVFOLYAM
 
FÕSZERKESZTÕ: GYURÁCZ FERENC
  
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG:
BARISKA ISTVÁN, GONDA GYÖRGY, GRÁFIK IMRE,
HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR, KUNTÁR LAJOS,
SZABÓ T. ATTILA, TAKÁCS MIKLÓS
 
 
FELELÕS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYÛLÉSÉNEK ELNÖKE
 
 
 
 
MAGYAR NYUGAT
 
Balogh Péter: A magyar református egyház Vas megyében  2. sz.199-220 
Barbácsy Zoltán: Adatok a Rába-völgy madárfaunájához  1. sz.15-31 
Bánhidi Péter: Madártani vizsgálatok a tömördi Nagy-tónál  1. sz.32-44 
Dankovics Róbert: Kétéltû-hüllõ-faunisztikai vizsgálatok Vas megyében  1. sz.76-96 
Gyurácz József: A gyurgyalag (Merops apiaster) költõtelepei Vas megyében  1. sz.45-52 
Horváth Boldizsár: Szellemi élet Szombathelyen (A múltban - és napjainkban)  6. sz.776-781 
Keszei Balázs-Bauer Norbert: A tömördi Nagy-tó és környékének növényvilága  1. sz.97-110 
Keszei Balázs-Király Gergely-Kulcsár László: Újabb adatok Kõszeg környékének edényes flórájához  3. sz.335-340 
Németh Csaba: A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben  1. sz.53-62 
Pusztay János: A minõség perspektívája Vas megyében  6. sz.767-775 
Szerdahelyi Pál: Evangélikusok Vas megyében  2. sz.183-198 
Tibola Imre: Katolikusok Vas megyében (Vázlat kétezer év vallási életérõl)  2. sz.163-182 
Varga László: A gyöngyöshermáni kavicsbánya-tavon végzett madármegfigyelések rövid összegzése  1. sz.63-75 
 
KÖZÉP-EURÓPA
 
Bojtár Endre: Kik azok a vendek, s kik voltak a venetek-venedek?  4. sz.511-514 
M. Kozár Mária: A magyarországi szlovének (Letelepedésük, múltjuk, jelenük)  4. sz.492-510 
 
A MÚLTNAK KÚTJA
 
Bajzik Zsolt: A sóskúti fürdõ a reformkorban  4. sz.435-465 
Bajzik Zsolt: A sóskúti fürdõ és ásványvízforrás története 1850-1920 között  5. sz.617-634 
Biczó Krisztina: Szombathely törvényhatósági jogú várossá válása  6. sz.782-793 
Kuntár Lajos: Nagynarda plébánosának Trianon miatti kálváriája (Emlékek és dokumentumok Kuntár József meghurcolásáról)  5. sz.635-648 
Lukács László: A falukapu a Dunántúlon  4. sz.485-490 
Smidt Erzsébet: Adalékok a szombathelyi városháza 1838-1945 közötti történetéhez  5. sz.649-654 
Szerdahelyi Pál: A szombathelyi Faludi Ferenc Gimnázium története (1912-1949) (Vázlat az ötven  éve megszüntetett iskoláról). A Függelékben Pável Ágoston cikke dr. Pethõ-Perepatits Istvánról  4. sz.466-484 
Széll Tamás-Széll Kálmán: Adalékok a dukai és szentgyörgyvölgyi Széll család történetéhez  3. sz.357-370 
Tóth Ferenc: A raguzai herceg Szombathelyen  5. sz.611-616 
Tóth Gábor: Adatok a Vas megyei Herényi család antropológiájához  3. sz.371-382 
Zsiga Tibor: A "vasfüggöny" és kora Magyarországon  6. sz.795-814 
 
EMLÉKEZÉS
 
Fehéri Tamás: A dokumentumfilm mestere (Magyar József 1928-1999)  5. sz.674-678 
 
ARCKÉPCSARNOK
 
István Lajos: A Markusovszky kórház újjáteremtõje (Emlékezés dr. Petõ Ernõre)  5. sz.596-610 
Melega Miklós: A modern város fõmérnöke (Adalékok Bodányi Ödön életrajzához)  2. sz.254-266 
Széll Kálmán: A Markusovszky kórház megalapítója (Dr. Petõ Ernõ )  5. sz.571-595 
Tóth Péter: "A nagyok támasza tudott lenni" (A kétszáz éve született Stettner György pályaképe)  6. sz.711-732 
Vig Károly: Egy tudós utazó a századelõrõl (Almásy György állattani kutatásai Belsõ-Ázsiában)  6. sz.733-766 
 
TEST ÉS LÉLEK
 
Baráthné Kerekes Ágnes-Horváth Boldizsár: Az egészségügyi szakképzés, továbbképzés helyzete, kihívásai  3. sz.351-356 
Erdõssi Dorottya-Tóth Gábor: Adatok a Szombathelyen 1994 és 1996 között született gyermekek testméreteihez  2. sz.225-230 
Rácz Péter: A gyógyítás és a kutatás kapcsolatának néhány jellegzetessége - a szemorvoslásban  2. sz.221-224 
Szabó László: A cukorbeteg gyermekek ellátásának története Vas megyében  3. sz.341-350 
 
1848-49 EMLÉKEZETE
 
Masát Ádám: Dicsõített fordulat (Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumának megünneplése)  2. sz.267-286 
Tóth Péter: "Vas megyei KRONIKÁK" (Edvi Illés Pál följegyzései)  4. sz.515-538 
 
ESSZÉ 
 
Cholnoky Péter: Az orvos szava  5. sz.563-570 
 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
 
Tóth Ferenc: Vasi huszárok Franciaországban - és a Világhálón is  4. sz.539-540 
(A szerk.): Eredeti Kossuth-kép Szombathelyrõl  4. sz.540 
 
ÉVFORDULÓ
 
Gyurácz  József-Barbácsy Zoltán-Bánhidi Péter-Marton Imre-Varga László: 25 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Chernel István Vas Megyei Helyi Csoportja  1. sz.7-14 
Kárpáti László: A magyar és a vasi madártan évfordulójára (Bevezetõ gondolatok)  1. sz.3-6 
Kerényi Ferenc: A "szõke csoda" (Márkus Emília halálának 50. évfordulójára)  6. sz.699-710 
 
MÛHELY
 
Brenner Vilmos: Volt vasi helységek és helynevek a mai Burgenland területén (Egy 1792-bõl származó térkép alapján)  3. sz.397-407 
Gyürki László: Pál apostol hajótörése: Máltán vagy Kefallénián?  5. sz.655-664 
Jeanplong József: Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez IV.  1. sz.143-145 
Kovács J. Attila: Az Õrségi Tájvédelmi Körzet növényzetének sajátosságai, ökológiai-természetvédelmi problémái  1. sz.111-142 
Marosfalvi Antal: "Angyali" történet (A novai Dorffmaister-féle Szent Péter-Szent Pál-oltárkép restaurálása)  3. sz.383-387 
Molnár Zoltán Miklós: Hangtani megfigyelések Szombathely környékérõl  3. sz.388-396 
Vig Károly: Paradigmák az evolúcióökológiában  5. sz.665-673 
 
ÚTIRAJZ
 
Veress Márton: A jégtakarók és a vulkánok földjén (Izlandi útinapló)  3. sz.307 
 
FORRÁS
 
Zsámbéky Monika: Egy 17. századi grófnõ életének tükre (Batthyány Erzsébet végrendelete)  2. sz.231-253 
 
 
 
 
KÖNYVSZEMLE (a recenzensek betûrendje szerint)
 
B. L.: A kõszegi Jurisich Miklós Kísérleti Gimnázium Értesítõje az 1997/98. iskolai évrõl  6. sz.821 
Balogh Lajos: KANITZIA-4  1. sz.148-149 
Balogh Lajos: KITAIBELIA  6. sz.818-821 
Balogh Lajos: Veress Márton: Általános természeti földrajz  5. sz.679-680 
Balogh Péter: Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona  3. sz.411-412 
Barota Mária: Stöger, Peter: Martin Buber der Pädagog des Dialogs  2. sz.292-293 
Bauer Norbert: Szinetár Miklós: A Rába-völgy élõvilága Vas megyében  4. sz.547 
Dénes József: Erich Zöllner: Ausztria története  3. sz.409-410 
Dénes József: Pálffy Géza: A császárváros védelmében  6. sz.817-818 
Dobri Mária: Lukácsi Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága  6. sz.816-817 
Feiszt György: Balogh Gyula-Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai  6. sz.815-816 
Fûzfa Balázs: Sárközy Csaba: A Kalokagathia Kör  5. sz.685-686 
Gál József: Szombathelyi tudós tanárok  4. sz.543-544 
Gráfik Imre: A magyar folklór  4. sz.542-543 
Gráfik Imre: Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája  5. sz.682-683 
Gyurácz József: Magyar Gábor-Hadarics Tibor-Waliczky Zoltán-Schmidt András-Nagy Tamás-Bankovics Attila: Magyarország madarainak névjegyzéke  1. sz.152-153 
Gy. J.: Magyarország madarai  1. sz.153 
Gy. J.: Nagy Szabolcs: Fontos madárélõhelyek Magyarországon  3. sz.419 
Hargitai József: Illés Lajos: Íróhistóriák  3. sz.418 
Hargitai József: Nagyné Tancsics Ildikó: Vép iskolaügyének története a XVII. századtól napjainkig  6. sz.822-823 
Hermann István: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XVII.  3. sz.414-415 
Ilon Gábor: Húsz éves az Õrségi Tájvédelmi Körzet  1. sz.151-152 
Ilon Gábor: Népek a Mura mentén  3. sz.413-414 
Krizsán László: Dr. Kubassek János: Afrika története és földrajza  1. sz.153-154 
M. Kozár Mária: Hasonlóságok és különbözõségek  5. sz.680 
Mezei Zsolt: Varju Dezsõ: Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános naplója az 1848-49-es eseményekrõl: részlet a pápakovácsi plébánia Historia Domusából; Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-rõl a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában  4. sz.545-547 
Mezei Zsolt: Tungli Gyula: Szülõföldünk, Kemenesalja  6. sz.823-824 
Mórocz Zsolt: Gorza Sándor: Szülõföldem, Nagyrákos  3. sz.416-417 
Mórocz Zsolt: Pusztay János: Urbi et regioni  4. sz.544-545 
Ölbei Lívia: Lõrinczy Huba: Búcsú egy kultúrától  2. sz.290-291 
Pethõ Gyula: Horváth István-Élõ Antal-Csiszár Anita-Dobos Károly: Adatok Pápoc történetéhez  4. sz.545 
Prugberger Tamás: Hamza Gábor-Földi András: Az európai magánjog fejlõdésének fõbb útjai  5. sz.683-685 
Puskás János: Kubassek János: A Himalája magyar remetéje  6. sz.822 
Salamon Nándor: Vas megye építészete  2. sz.287-288 
Szilágyi István: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára  2. sz.289 
Szinetár Csaba: Az Õrség és a Vendvidék  1. sz.149-151 
Tóth Gábor: Eiben Ottó: A magyar antropológia/humánbiológia a képzõmûvészetben  2. sz.291-292 
Tóth Péter: Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón  5. sz.686-687 
Vig Károly: Ambrus András-Bánkúti Károly-Kovács Tibor: A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék Odonata faunája. Ambrus András-Bánkuti Károly-Kovács Tibor (szerk.): Odonata - stadium larvale  3. sz.419-421 
Vig Károly: Ember és ég  5. sz.681-682 
Vig Károly: Kubassek János: A Szahara bûvöletében  4. sz.548 
Vig Károly: Puskás János és Nowinszky László: Új lokális idõjárási típusok rovarökológiai vizsgálatok céljára. Nowinszky László (szerk.): Light trapping of insects influenced by abiotic factors. Part II.  1. sz.146-148 
V. P. I.: Soproni Szemle, 1998. Negyedik szám  3. sz.415-416 
Zágorhidi Czigány Balázs: Zalaegerszeg évszázadai  3. sz.412-413 
 
KÖNYVSZEMLE (az ismertetett mûvek betûrendje szerint)
 
A kõszegi Jurisich Miklós Kísérleti Gimnázium Értesítõje az 1997/98. iskolai évrõl (B. L.)  6. sz.821 
A magyar folklór (Gráfik Imre)  4. sz.542-543 
Ambrus András-Bánkúti Károly-Kovács Tibor: A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék Odonata faunája. Ambrus András-Bánkúti Károly-Kovács Tibor (szerk.): Odonata - stadium larvale (Vig Károly)  3. sz.419-421 
Az Õrség és a Vendvidék (Szinetár Csaba)  1. sz.149-151 
Balogh Gyula-Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai (Feiszt György)  6. sz.815-816 
Eiben Ottó: A magyar antropológia/humánbiológia a képzõmûvészetben (Tóth Gábor)  2. sz.291-292 
Ember és ég (Vig Károly)  5. sz.681-682 
Erich Zöllner: Ausztria története (Dénes József)  3. sz.409-410 
Gorza Sándor: Szülõföldem, Nagyrákos (Mórocz Zsolt)  3. sz.417 
Hamza Gábor-Földi András: Az európai magánjog fejlõdésének fõbb útjai (Prugberger Tamás)  5. sz.683-685 
Hasonlóságok és különbözõségek (M. Kozár Mária)  5. sz.680 
Horváth István-Élõ Antal-Csiszár Anita-Dobos Károly: Adatok Pápoc történetéhez (Pethõ Gyula)  4. sz.545 
Húsz éves az Õrségi Tájvédelmi Körzet (Ilon Gábor)  1. sz.151-152 
Illés Lajos: Íróhistóriák (Hargitai József)  3. sz.418 
KANITZIA-4 (Balogh Lajos)  1. sz.148-149 
KITAIBELIA (Balogh Lajos)  6. sz.818-821 
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára (Szilágyi István)  2. sz.289 
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje (Puskás János)  6. sz.822 
Kubassek János: A Szahara bûvöletében (Vig Károly)  4. sz.548 
Dr. Kubassek János: Afrika története és földrajza (Krizsán László)  1. sz.153-154 
Lõrinczy Huba: Búcsú egy kultúrától (Ölbei Lívia)  2. sz.290-291 
Lukácsi Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága (Dobri Mária)  6. sz.816-817 
Magyar Gábor-Hadarics Tibor-Waliczky Zoltán-Schmidt András-Nagy Tamás-Bankovics Attila: Magyarország madarainak névjegyzéke (Gyurácz József)  1. sz.152-153 
Magyarország madarai (Gy. J.)  1. sz.153 
Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón (Tóth Péter)  5. sz.686-687 
Nagyné Tancsics Ildikó: Vép iskolaügyének története a XVII. századtól napjainkig (Hargitai József)  6. sz.822-823 
Nagy Szabolcs: Fontos madárélõhelyek Magyarországon (Gy. J.)  3. sz.419 
Népek a Mura mentén (Ilon Gábor)  3. sz.413-414 
Pálffy Géza: A császárváros védelmében (Dénes József)  6. sz.817-818 
Puskás János és Nowinszky László: Új lokális idõjárási típusok rovarökológiai vizsgálatok céljára. Nowinszky László (szerk.): Light trapping of insects influenced by abiotic factors. Part II. (Vig Károly)  1. sz.146-148 
Pusztay János: Urbi et regioni (Mórocz Zsolt)  4. sz.544-545 
Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona (Balogh Péter)  3. sz.411-412 
Sárközy Csaba: A Kalokagathia Kör (Fûzfa Balázs)  5. sz.685-686 
Soproni szemle, 1998. Negyedik szám (V. P. I.)  3. sz.415-416 
Stöger, Peter: Martin Buber der Pädagog des Dialogs (Barota Mária)  2. sz.292-293 
Szombathelyi tudós tanárok (Gál József)  4. sz.543-544 
Szinetár Miklós: A Rába-völgy élõvilága Vas megyében (Bauer Norbert)  4. sz.547 
Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája (Gráfik Imre)  5. sz.682-683 
Tungli Gyula: Szülõföldünk, Kemenesalja (Mezei Zsolt)  6. sz.823-824 
Varju Dezsõ: Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános naplója az 1848-49-es eseményekrõl: részlet a pápakovácsi plébánia Historia Domusából; Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-rõl a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában (Mezei Zsolt)  4. sz.545-547 
Vas megye építészete (Salamon Nándor)  2. sz.287-288 
Veress Márton: Általános természeti földrajz (Balogh Lajos)  5. sz.679-680 
Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XVII. (Hermann István)  3. sz.414-415 
Zalaegerszeg évszázadai (Zágorhidi Czigány Balázs)  3. sz.412-413 
 
KRÓNIKA 
Tudósítások, hírek  2. sz.294-298 
Tudósítások, hírek  3. sz.422-425 
Tudósítások, hírek  4. sz.549-556 
Tudósítások, hírek  5. sz.688-690 
Tudósítások, hírek  6. sz.825-828 
 
INHALT 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  1. sz.155 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  2. sz.299 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  3. sz.426 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  4. sz.557 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  5. sz.691 
Német nyelvû összefoglalók (Ford. Bariska István)  6. sz.829 
 
CONTENTS 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  1. sz.158 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  2. sz.302 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  3. sz.429 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  4. sz.559 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  5. sz.694 
Angol nyelvû összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)  6. sz.831 
 
SZERZÕINK 
Szerzõink  1. sz.145 
Szerzõink  2. sz.304 
Szerzõink  3. sz.408 
Szerzõink  4. sz.491 
Szerzõink  5. sz.687 
Szerzõink  6. sz.794 
 
Kedves Olvasóink!  1. sz.160 
 
Levél a szerkesztõnek  3. sz.432 
  
  
A tartalomjegyzéket összeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet