A

VASI SZEMLE

TARTALOMJEGYZÉKE

2000. LIV. ÉVFOLYAM

 

FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

BARISKA ISTVÁN,
CSAPÓ TAMÁS,

GONDA GYÖRGY,

GRÁFIK IMRE,
HECKENAST JÁNOS,
HORVÁTH BOLDIZSÁR,
KUNTÁR LAJOS,
TAKÁCS MIKLÓS,
TÓTH PÉTER,
VIG KÁROLY

 

FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

 

MAGYAR NYUGAT

 
Bartha Dénes-Kovács J. Attila: Egy nyugat-dunántúli botanikus (Jeanplong József munkássága)
4. sz.542-546
Bauer Norbert-Keszei Balázs: Kiegészítések a Kőszegi-hegység flórájának és vegetációjának ismeretéhez
4. sz.547-553
Eszterhás István: Barlangok a Kőszegi-hegységben
3. sz.336-342
Korpás László: Carlin típusú aranyérc kutatási lehetőségei a Kőszegi-hegységben és a Vas-hegyen
3. sz.325-335
Makra László-Horváth Szilvia-Puskás János-Sódar István: Az 1999. évi teljes napfogyatkozás meteorológiai vonatkozásai Vas megyében
5. sz.704-714
Nowinszky László-Puskás János-Farkas István-Molnár László-Tóth György-Herczig Béla-Kiss Miklós: Fénycsapdázási kísérlet a teljes napfogyatkozás idején, 1999. augusztus 11-én
5. sz.715-720
Veress Márton: Völgylefejeződések a Kőszegi-hegységben és előterében
3. sz.343-352
Veress Márton-Csehi Péter: Völgyképződés a Kőszegi-hegység déli részén
6. sz.855-866
Zentai Zoltán: Tények és remények (A nyersanyagkutatás és a bányászkodás története a Kőszegi-hegységben)
3. sz.310-324
Zentai Zoltán: Morfometriai vizsgálatok a Kőszegi-hegységben
6. sz.839-854

 

 

 

 

KÖZÉP-EURÓPA

 

 
Boross Marietta: Paraszti "kódexek" (Adatok a mosoni síkság kéziratos énekeskönyveinek megismeréséhez)
2. sz.212-218
Eperjessy Ernő: A rönkhúzás szokása a Rába menti szlovéneknél (és annak interetnikus kapcsolatai)
2. sz.193-211
Zádrovich Bernadett: A peresznyei temető sírfeliratai (A kétnyelvűség múltja, jelene és jövője)
5. sz.693-703

 

 

 

 

A MÚLTNAK KÚTJA

 

 
Bajzik Zsolt: Vasi kastélyok a Tanácsköztársaság idején I. rész
5. sz.636-660
Bajzik Zsolt: Vasi kastélyok a Tanácsköztársaság idején II. rész
6. sz.793-812
Gál József: Az érettségi utáni munkába állásra való fölkészítés a gimnáziumban
3. sz.406-428
Gyürki László: A Holt-tengeri tekercsek "titkai"
4. sz.523-532
Horváth Sándor: Tanárok, tonorok, tenárok
1. sz.99-122
Joef Smej: Szily János püspök és a "Tóthság"
3. sz.386-396
Keszei Szabolcs: A fővezér orvosa (Legenda és valóság dr. Markusovszky Lajos 1848-49-es szerepéről)
4. sz.533-541
Molnár Eszter: A nagygeresdi egyezmény és utóélete
3. sz.397-405
Szij Rezső: A Derkovits-legenda
5. sz.661-667

 

 

 

 

VAS MEGYE A KÖZÉPKORBAN

 

 
Benczik Gyula-Feiszt György: Pusztatemplomok Vas megyében
1. sz.73-84
Dénes József: Az Árpád-kori kisvárak kérdései (Vas, Sopron és Moson megye várai)
1. sz.55-64
Engel Pál: A vasi ispánság (Vas vármegye) a XIV. században (Fordította: Bariska István)
1. sz.47-54
Kiss Gábor: A templomépítészet kezdetei Vas megyében (Régészeti módszerekkel a 11-12. századra keltezhető plébániatemplomok)
1. sz.65-72
Rácz György: A Ják nemzetség és monostoralapításai I. rész
1. sz.7-26
Rácz György: A Ják nemzetség és monostoralapításai II. rész
2. sz.159-180
Várady Zoltán: Középkori epigráfiai adatok Vas megyéből
1. sz.85-97
Z. Cz. B.: Középkori templomok Vas megyében (Haid Attila fényképei)
1. sz. 5
Zsoldos Attila: A vasi várispánság felbomlása
1. sz.27-46

 

 

 

 

ÉVFORDULÓ

 

 
Donát Ármin: Tiszti iskolások a hazáért (Emlékeim az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc idejéből)
5. sz.591-616
Mórocz Zsolt: Vereségek rejtett hálózata
3. sz.295-301
Suba János: Adalékok a trianoni határ megállapításához Vas vármegyében
3. sz.302-309

 

 

 

 

ARCKÉPCSARNOK

 

 
Kapiller Ferenc: "Szeretetből szenvedni" (Kováts Ferenc gencsapáti káplán életáldozata) I. rész
2. sz.219-234
Kapiller Ferenc: "Szeretetből szenvedni" (Kováts Ferenc gencsapáti káplán életáldozata) II. rész
3. sz.369-385
Kapiller Ferenc: "Szeretetből szenvedni" (Kováts Ferenc gencsapáti káplán életáldozata) III., befejező rész
4. sz.508-522
Katona Attila-Magyar Ákos "Új világot akartunk, demokratikusat, emberit, magyart" (Beszélgetés Szij Rezsővel)
5. sz.668-685
Károlyi Antal: Emlékezés Wälder Gyula építészre (1884-1944) (Közreadja Károlyi Mária)
5. sz.686-692
Molnár Monika: Végh József, az Őrség nyelvének kutatója
2. sz.235-244
Széll Kálmán-Márkus Béla: Dr. Szabolcs Zoltán élete és munkássága
3. sz.353-368
Széll Kálmán: Dr. Smidt Lajos (1903-1975) (Az orvos, a költő és a múzeumalapító műgyűjtő)
4. sz.495-507
Széll Tamás-Széll Kálmán: Egy kiváló pedagógus a XIX. századból (Dr. bejczi Németh Antal élete és munkássága)
6. sz.778-792

 

 

 

 

TEST ÉS LÉLEK

 

 
Márkus Béla-Pintér Gábor: Az epehólyag-kövesség műtéti kezelése (A laparoszkópos cholecystectomia története)
6. sz.818-826
Schneider Ferenc-Pergel Rita: A kullancsencephalitis előfordulása és kimenetele Vas megyében 1988-1998 között
6. sz.827-838

 

 

 

 

MŰHELY

 

 
Brenner Vilmos: Johannes Aquila (Adatok és gondolatok a gótikus festészet nagy pannon mesterének életéről és műveiről)
4. sz.471-488
Horváth Sándor: A hagyományos kultúra jelei (Gráfik Imre etnoszemiotikai munkásságáról)
6. sz.813-817
Kovács Sándor Iván: Zrínyi Mátyás-tanulmányának versiculusai és vasi epizódja: a körmendi ütközet 1458-ban
4. sz.489-494
Zsámbéky Monika: Adatok két szombathelyi kegyszobor történetéhez
2. sz.182-192

 

 

 

 

ESSZÉ

 

 
Mórocz Zsolt: Esetlegesség és halhatatlanság (Weöres Sándor egybegyűjtött levelei)
2. sz.265-270
Mórocz Zsolt: Boldog Isthwan Kyral
4. sz.455-470

 

 

 

 

FORRÁS

 

 
Gazdag Erzsi: Így láttam Kodályt (A kérdező: Horváth Rezső)
6. sz.751-765
Ilon Gábor-Mészáros Melinda-Kövecses László: Előmunkálatok Vas megye régészeti topográfiájához az Árpád-kortól a kora újkorig I. (Részlet)
2. sz.245-264
Horváth Richárd-Neumann Tibor: Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából
1. sz.123-136
Krizsán László: Magyar László tervezete Dél-Amerika tudományos feltárására
4. sz.554-565
Krizsán László: Tudomány a vádlottak padján (Almásy László népbírósági pere)
5. sz.617-635
Válogatás Gazdag Erzsi levelezéséből (Jegyzetekkel közzéteszi: Csiszár Adrienn és Tóth Péter)
6. sz.766-777

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIA

 

 
Kovács J. Attila-Bartha Dénes: Századvégi botanikai kutatások Nyugat-Dunántúlon
5. sz.721-735

 

 

 

 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK

 

 
Balogh Lajos: Bük község nevének első előfordulása a történeti forrásokban
4. sz.566-568
Buvári Márta: A nagykanizsai Csëngey Dénës vers- és prózamondó versëny nyelvi tapasztalatai
4. sz.569-570
Polgár Béla: Emlékezés Mindszenty József bíborosra (Pappá szentelésének 85., hercegprímási kinevezésének 55., halálának 25. évfordulója alkalmából)
3. sz.429-431

 

 

 

 

HOZZÁSZÓLÁS

 

 
Hozzászólás Tóth Péter: "Vas megyei KRONIKÁK" (Edvi Illés Pál feljegyzései) című írásához (Vasi Szemle, 1999. 53/4, 515-534.) (Dr. Széll Tamás)
2. sz. 271

 

 

 

 

2000: EZERÉVES A MAGYAR ÁLLAM!

 

 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
1. sz.3-4

 

 

 

 

KÖNYVSZEMLE
(a recenzensek betűrendje szerint)

 

 
Balogh Lajos: Priszter Szaniszló: Növényneveink
2. sz.275-276
B. L.: Frank Norbert-Király Gergely-Timár Gábor (összeáll.): Vörös Lista
2. sz.277-278
Balogh Lajos: TILIA, V. (1997) és VI. (1998) számok
4. sz.576-578
Balogh Lajos: Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2.
5. sz.739-740
Bariska István: Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból
5. sz.737-739
Barkó Endre: Gál József: Pályaválasztás Vas megyében
3. sz.435-436
Boros Regina: KANITZIA 5.
2. sz. 277
Csuti Borbála: Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken
4. sz.572-573
Csuti Borbála: Szabó Mária: Így játszottunk mi
2. sz.282-283
Dobri Mária: Hegedüs József Odó OSB: Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború között
2. sz. 274
Frank Norbert: KANITZIA 7.
6. sz.874-875
Feiszt György: Hudi József: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból
6. sz. 872
Gál József: Szily János, Szombathely első püspöke (1799-1999)
2. sz. 275
Gál József: Treiber Mária (szerk.): A Savaria Nett-Pack 50 éve
6. sz. 875
Gyurácz József: A Kőszegi-hegység
2. sz.278-279
Gyurácz József: Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
3. sz.437-439
Hargitai József: A csodálatos asszony
2. sz.281-282
Hargitai József: Kuntár Lajos: Az én Szombathelyem
6. sz.873-874
Keszei Balázs: Szenczy Imre emlékezete
3. sz.433-434
Kiss Mária: Tóth Péter: A Mária-Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében I. Magyar és latin nyelvű vallomások (1767) és József, Tirnitz: Antworten auf die Neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung in Komitat Sopron (Ödenburg) I. Deutsche Bekenntnisse (1767)
2. sz. 273
Krizsán László: Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa
4. sz. 571
Molnár Zoltán Miklós: Varga József: Nyelvhasználat, névdivat
4. sz. 572
Mórocz Zsolt: Zelnik József: A magyar kultúra selyemövezetei
2. sz.280-281
Mórocz Zsolt: Berecz András: ...Bú hozza, kedv hordozza...
6. sz. 370
Puskás János: Vértes Ernő: A teljes napfogyatkozás Vas megyében 1999. augusztus 11-én
4. sz.573-574
P. J.: Volt egyszer egy napfogyatkozás
4. sz.574-575
Salamon Nándor: Győri életrajzi lexikon
3. sz.436-437
Salamon Nándor: Garas Kálmán: Arcterek
6. sz. 869
Szabó A. Ferenc: Alkotás a társadalomtudományok határán
5. sz.736-737
Szilágyi István: A jáki apostolszobrok
3. sz.432-433
Szilágyi István: Becker-Huberti, Manfred: Feiern - Feste - Jahreszeiten
5. sz. 741
Takács Miklós: Fülöp Géza-emlékkönyv
2. sz.272-273
Tóth Gábor: Eiben Ottó: A gyermekek növekedése, érése mint a népesség biológiai állapotának tükrözője
4. sz.575-576
Tóth Péter: Bokor József-Guttmann Miklós: A muravidéki magyarság anyanyelvéért
3. sz.434-435
Tóth Péter: Czetter Ibolya: A stílus és a formák
5. sz.740-741
Tóth Péter: III. Dialektológiai Szimpozion
6. sz. 868
T. P.: Molnár Zoltán: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban
6. sz.871-872
Vig Károly: Fábián László-Sipos Endre: Örök virulás
6. sz. 867
Zentai Zoltán: Veress Márton: Az Északi-Bakony fedett karsztja
3. sz.439-440
Szovák Kornél, Vékony Gábor, Brenner Vilmos, Ilon Gábor és Dénes József írása: Recenziók és hozzászólások Kiss Gábor-Tóth Endre-Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig (Szombathely, 1998. 295 old.) című könyvéhez
1. sz.137-150

 

 

 

 

KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett művek betűrendje szerint)

 

 
A csodálatos asszony (Hargitai József)
2. sz.281-282
A jáki apostolszobrok (Szilágyi István)
3. sz.432-433
A Kőszegi-hegység (Gyurácz József)
2. sz.278-279
Alkotás a társadalomtudományok határán (Szabó A. Ferenc)
5. sz.736-737
Becker-Huberti, Manfred: Feiern - Feste - Jahreszeiten (Szilágyi István)
5. sz. 741
Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa (Krizsán László)
4. sz. 571
Berecz András: ...Bú hozza, kedv hordozza... (Mórocz Zsolt)
6. sz. 870
Bokor József-Guttmann Miklós: A muravidéki magyarság anyanyelvéért (Tóth Péter)
3. sz.434-435
Czetter Ibolya: A stílus és a formák (Tóth Péter)
5. sz.740-741
Eiben Ottó: A gyermekek növekedése, érése, mint a népesség biológiai állapotának tükrözője (Tóth Gábor)
4. sz.575-576
Fábián László-Sipos Endre: Örök virulás (Vig Károly)
6. sz. 867
Frank Norbert-Király Gergely-Timár Gábor (összeáll.): Vörös Lista (B. L.)
2. sz.277-278
Fülöp Géza-emlékkönyv (Takács Miklós)
2. sz.272-273
Garas Kálmán: Arcterek (Salamon Nándor)
6. sz. 869
Gál József: Pályaválasztás Vas megyében (Barkó Endre)
3. sz.435-436
Győri életrajzi lexikon (Salamon Nándor)
3. sz.436-437
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken (Csuti Borbála)
4. sz.572-573
Hegedüs József Odó OSB: Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború között (Dobri Mária)
2. sz. 274
Hudi József: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból (Feiszt György)
6. sz. 872
KANITZIA 5. (Boros Regina)
2. sz. 277
KANITZIA 7. (Frank Norbert)
6. sz.874-875
Kuntár Lajos: Az én Szombathelyem (Hargitai József)
6. sz.873-874
Molnár Zoltán: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban (T. P.)
6. sz.871-872
Priszter Szaniszló: Növényneveink (Balogh Lajos)
2. sz.275-276
Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja (Gyurácz József)
3. sz.437-439
Szabó Mária: Így játszottunk mi (Csuti Borbála)
2. sz.282-283
Szenczy Imre emlékezete (Keszei Balázs)
3. sz.433-434
Szily János, Szombathely első püspöke, 1799-1999. (Gál József)
2. sz. 275
TILIA, V. (1997) és VI. (1998) számok (Balogh Lajos)
4. sz.576-578
Tóth Péter: A Mária-Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében I. Magyar és latin nyelvű vallomások (1767) és József, Tirnitz: Antworten auf die Neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung in Komitat Sopron (Ödenburg) I. Deutsche Bekenntnisse (1767) (Kiss Mária)
2. sz. 273
Treiber Mária (szerk.): A Savaria Nett-Pack 50 éve (Gál József)
6. sz.875-876
Varga József: Nyelvhasználat, névdivat (Molnár Zoltán Miklós)
4. sz. 572
Veress Márton: Az Északi-Bakony fedett karsztja (Zentai Zoltán)
3. sz.439-440
Vértes Ernő: A teljes napfogyatkozás Vas megyében 1999. augusztus 11-én (Puskás János)
4. sz.573-574
Volt egyszer egy napfogyatkozás... (P. J.)
4. sz.574-575
Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. (Balogh Lajos)
5. sz.739-740
Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból (Bariska István)
5. sz.737-739
Zelnik József: A magyar kultúra selyemövezetei (Mórocz Zsolt)
2. sz.280-281
III. Dialektológiai Szimpozion (Tóth Péter)
6. sz. 868
Recenziók és hozzászólások Kiss Gábor-Tóth Endre-Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig (Szombathely, 1998. 295 old.) című könyvéhez. (Szovák Kornél, Vékony Gábor, Brenner Vilmos, Ilon Gábor és Dénes József írása)
1. sz.137-150

 

 

 

 

KRÓNIKA

 

 
Tudósítások, hírek
2. sz.284-286
Tudósítások, hírek
3. sz.441-444
Tudósítások, hírek
4. sz.579-581
Tudósítások, hírek
6. sz.877-878

 

 

 

 

INHALT

 

 
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
1. sz.151-153
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
2. sz.287-289
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
3. sz.445-448
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
4. sz.582-584
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
5. sz.742-744
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István)
6. sz.879-881

 

 

 

 

CONTENTS

 

 
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
1. sz.154-156
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
2. sz.290-292
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
3. sz.449-452
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
4. sz.585-587
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
5. sz.745-747
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
6. sz.882-884

 

 

 

 

SZERZŐINK

 

 
Szerzőink
1. sz. 150
Szerzőink
2. sz. 270
Szerzőink
3. sz. 452
Szerzőink
4. sz. 588
Szerzőink
5. sz. 748
Szerzőink
6. sz. 877
Kedves Olvasóink!
1. sz. 156

 

A tartalomjegyzéket összeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet