A
VASI SZEMLE
TARTALOMJEGYZÉKE

2003. LVII. ÉVFOLYAM

FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BARISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS,
GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR,
KUNTÁR LAJOS, TAKÁCS MIKLÓS, TÓTH PÉTER, VIG KÁROLY

 

FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

 

 

MAGYAR NYUGAT


Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepregi vőfélyversek (Első közlemény)
3. sz.311-320
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepregi vőfélyversek (Második közlemény)
4. sz.467-481
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepregi vőfélyversek (Harmadik, befejező közlemény)
5. sz.551-567
Kovács J. Attila: A Rába-völgy jelentősebb élőhelytípusai és azok veszélyeztető tényezői
6. sz.667-700
Könczöl Antal: A Vesterházy család a XV. században
3. sz.321-327
Széll Kálmán: Dr. Batthyány-Strattmann László herceg (1870-1931), az orvos
2. sz.143-150


KÖZÉP-EURÓPA


Brenner Vilmos: Pannon szemmel a tengerpart vidékén (Adriai impressziók és reflexiók)
5. sz.527-550
Illés Lajos: Egy osztrák-magyar antológia története
3. sz.334-339
Kámán István-Kovács Péter: Az innovatív munkaerő-piaci politika tapasztalatai (Az osztrák-magyar munkaügyi konferenciák tükrében)
1. sz.107-121
Szilágyi István: Adalékok Ludwig Schöne munkásságához
3. sz.328-333


A MÚLTNAK KÚTJA


Galambos András: A három Bük egyesülése
5. sz.610-616
Göncz László: Visszacsatolás vagy/és megszállás (Muravidék, 1941-1945)
3. sz.295-310
Károlyi Mária: Savaria földjének ősi kultúrái a rómaiak előtt
3. sz.271-288
Kuntár Lajos: A véres Don (Részlet)
2. sz.151-158
Major Ágota: Felsőbüki Nagy Pál birtokainak alakulása a három Bük községben
5. sz.591-598
Németh Sándor: Bük településmorfológiai sajátosságai és változásai 1848-1920-ig
5. sz.599-609
Sági Ferenc: Bevezető gondolatok (A Felsőbüki Nagy Pál születésének 225. és a három Bük egyesülésének 100. évfordulóján tartott emléküléshez)
5. sz.575-576
Szluha Márton: A Felsőbüki Nagy család eredete
5. sz.577-581
Tóth Ferenc: Részt vett-e Villars marsall Buda ostromában? (Avagy egy francia szemtanú ismeretlen levele a Batthyány-Strattmann család körmendi könyvtárában)
3. sz.289-294
Tóth Ferenc: Egy nemzeti érzelmű kozmopolita (Adalékok a hajóépítő gróf Batthyány Tódor életrajzához)
4. sz.482-488
Vigh Kálmán: Felsőbüki Nagy Pál részvétele az inszurrekcióban
5. sz.582-590
   

ÉVFORDULÓ


Kovács J. Attila: Egy szenvedélyes botanikus (A XX. század nagy magyar tudósa, a száz éve született Soó Rezső )
4. sz.427-442
Kuntár Lajos: Adalékok Csaba József utóéletéhez és portréjához (Száz éve született és húsz éve hunyt el)
6. sz.701-712
Lőcsei Péter: Használni kívánt, nem tündökölni (Palkó István kilencvenéves)
4. sz.443-466
Perger Gyula: A 225 éves szombathelyi egyházmegye
1. sz.81-96
Takács Miklós: Ötvenéves a szombathelyi megyei könyvtár
1. sz.97-102


ARCKÉPCSARNOK


István Lajos: Találkozásaim dr. Gulácsy Zoltánnal (Függelék: Dr. Gulácsy Zoltán nevelt fia, Sike András levele a szerzőhöz)
6. sz.733-740
Kovács Sándor Iván: Esterházy Pál 1635-1713 ("Dunán-inneni" íróarcok, III.)
1. sz.69-80
Kovács Sándor Iván: Nyéki Vörös Mátyás (1575-1654) ("Dunán-inneni" íróarcok, IV.)
2. sz.159-175
Kovács Sándor Iván: Hajnal Mátyás 1578-1644 ("Dunán-inneni" íróarcok, V.)
3. sz.340-350
Kovács Sándor Iván: Zrínyi Miklós (1620-1664) ("Dunán-inneni" íróarcok, VI.)
4. sz.399-425
Széll Tamás: Példakép és áldozat (Szombathely szülötte, dr. Náray-Szabó István, a nemzetközileg elismert természettudós)
3. sz.351-362
Tamás Endre: Egy tudós orvosprofesszor emberi arca (Dr. Romhányi Györgyről)
6. sz.741-744
Veress László-Timotity István-Török Imre-Bodó Imre: Tudós, gazda, hazafi (István Pál emlékezete)
5. sz.568-574


A TERMÉSZET RENDJE


Borsos Zoltán: Ökológiai alapú mezőgazdaság (A természeti környezet sérelme nélkül fenntartható fatermesztés a vasi erdőkben, potenciális termőhely-hasznosítással)
2. sz.202-215
Keszei Balázs: Újabb adatok - a kis holdruta (Botrychium lunaria SW.IN SCHRAD) élőhelyének természetességi állapotáról a Kőszegi-hegységben
2. sz.216-226
Tóth József-Somkuthy Ferenc: Parkok a Gyöngyös mentén
2. sz.227-249
MŰHELY


Illés Péter: Pável Ágoston (Az élmény, az irodalomtudós és az etnográfus konfliktusa)
1. sz.55-68
Józsa Péter: A jelentés fogalma (Vitaindító)
2. sz.185-193
Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Józsa Péter és a kulturális blokkok kutatása
2. sz.194-201
Tóth Ferenc: François de Tott (1733-1793) és műve (Egy felvilágosult diplomata emlékezései)
6. sz.713-731
Vitányi Iván: Józsa Péter emlékezete
2. sz.176-177
Voigt Vilmos: Józsa Péter a magyar szemiotika aranykorában
2. sz.178-184


FORRÁS


Krizsán László: Magyar László kongói útinaplójának betűhű szövege
1. sz.3-20
Lőcsei Péter: Adalékok Weöres Sándor költői indulásához (Weöres-mozaikok, I.)
5. sz.617-622
Lőcsei Péter: Adalékok Weöres Sándor színpadi játékaihoz (Weöres-mozaikok, II.)
6. sz.753-762
Lukácsné Bajzek Mária: Pável Ágoston levele Jászi Oszkárhoz
1. sz.44-47
S. Pável Judit: Pável Ágoston dombóvári képeslapjai
1. sz.21-31
Pete György: Vas megye a rendszerváltás küszöbén (Egy ukrán-orosz író-szerkesztő szemével, a kastélyprogram ürügyén)
5. sz.623-624
Rudenko-Desznak, Alekszandr: Magyar nyitüd avagy riport egy légvárból (Fordította: Földeák Iván)
5. sz.625-651
Tóth Péter: "Ha tanítványa nem lehettem, tüntessen ki azzal, hogy barátjának tekint" (Pável Ágoston és Illyés Gyula levelezése)
1. sz.32-43
Udvari István: Sztripszky Hiador véleménye Pável Ágoston munkásságáról (Pável habilitációs kérelme kapcsán)
1. sz.48-54


INDULÓ PERSPEKTÍVA


Illés Péter: "Átmenetek" (A jelenkutatás és a helytörténetírás lehetőségei a Vasi-Hegyháton)
6. sz.763-772
Kollarits Krisztina: Egy elfelejtett történet (Babits Mihály és a Napkelet kapcsolatáról)
3. sz.363-376


ESSZÉ

Cholnoky Péter: Sok vagy kevés?
6. sz.745-752


NÉZETEK


Dénes József: Polemikus széljegyzetek egy alapműhöz
4. sz.494-498
Pete György: Szomorú hőskorok
4. sz.489-493
Salamon Nándor: A "táltos" tudós
6. sz.773-777
Tóth Csaba: Lendvaiként Zágrábban
4. sz.499-502


KISEBB KÖZLEMÉNYEK


Szolnoky Gábor: Késői felvonóhíd maradványai Lukácsházán
3. sz.377-380


KÖNYVSZEMLE
(a recenzensek betűrendje szerint)

 


Balogh Magdolna: A magyar államiság ezer éve
4. sz.506-507
ifj. Bariska István: Az új Európa a széleken találja ki önmagát?; Az új Európára készülve
2. sz.250-252
Bencsics Miklós: Horváth Sándor: Narda
1. sz.128-129
Dénes József: Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás
1. sz.122-124
D. J.: Répcelak története
1. sz.131-132
Dénes József: Rum története 1246-1996 (2000)
2. sz.253-254
Dénes József: Kristó Gyula: A korai Erdély, 895-1324
5. sz.656-658
Illés Péter: Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák, románcok, balladásdalok a Répce mellékéről
4. sz.508-509
Kelemen Lajos: Hoffmann János: Ködkárpit
1. sz.127-128
Kelemen Lajos: Naptár 2003.
3. sz.386-387
Kelemen Lajos: Majd' minden szó feledésbe merült - Unohtuivat miltei kaikki sanat
5. sz.654
M. Kozár Mária: Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén, I. Nyomtatványok
3. sz.385-386
Kovács József: "Mindent az evangéliumért"
4. sz.503-504
Kovács József: Németh János: Calendarium
5. sz.653
Lőcsei Péter: Weöres és Pécs
2. sz.255-256
Lőcsei Péter: Radics Éva: Cinfalvától Cinfalváig
3. sz.381-382
Mórocz Zsolt: Lőrinczy Huba: Világkép és regényvilág
3. sz.382-383
Palkovits István: Szentes Tamás: Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában
1. sz.125-127
Piroska Lilla: Koszorús Ödön: Díszített kovácsmunkák a Délnyugat-Dunántúl köz- és magángyűjteményeiben
4. sz.510
Salamon Nándor: Németh János: Gyökerek
1. sz.130-131
Salamon Nándor: Pósfai János: Isten ecsetjének árnyéka...
2. sz.252-253
S. N.: Tüskés Tibor: A város és írója
2. sz.256-257
Salamon Nándor: Gál József: Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez
3. sz.384-385
Salamon Nándor: Egy életmű feltámadása
4. sz.507-508
Sági Ferenc: Göncz József-Bognár Béla: Sopron vármegye képeslapokon, 1896-1945
3. sz.387-388
Sonnevend Péter: A Berzsenyi Dániel Könyvtár
4. sz.505-506
Szilágyi István: Détschy Mihály nyolcvanadik születésnapjára
2. sz.254-255
Szilágyi István: Magyar Műemlékvédelem
3. sz.388-389
Takács Miklós: Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés
1. sz.124-125
Takács Miklós: Dobri Mária-Mayer László-Pásztor Ágnes: A szombathelyi Szépítő Egyesület története, 1885-2000.
5. sz.652-653
Tallár Ferenc: Sümegi István: Ontológiai töredékek
5. sz.655-656


KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett művek betűrendje szerint

 


A Berzsenyi Dániel Könyvtár: (Sonnevend Péter)
4. sz.505-506
A magyar államiság ezer éve (Balogh Magdolna)
4. sz.506-507
Az új Európa a széleken találja ki önmagát?; Az új Európára készülve (ifj. Bariska István)
2. sz.250-252
Détschy Mihály nyolcvanadik születésnapjára (Szilágyi István)
2. sz.254-255
Dobri Mária-Mayer László-Pásztor Ágnes: A szombathelyi Szépítő Egyesület története, 1885-2000. (Takács Miklós)
5. sz.652-653
Egy életmű feltámadása (Salamon Nándor)
4. sz.507-508
Gál József: Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez (Salamon Nándor)
3. sz.384-385
Göncz József-Bognár Béla: Sopron vármegye képeslapokon 1896-1945 (Sági Ferenc)
3. sz.387-388
Hoffmann János: Ködkárpit (Kelemen Lajos)
1. sz.127-128
Horváth Sándor: Narda (Bencsics Miklós)
1. sz.128-129
Koszorús Ödön: Díszített kovácsmunkák a Délnyugat-Dunántúl köz- és magángyűjteményeiben (Piroska Lilla)
4. sz.510
Kristó Gyula: A korai Erdély, 895-1324 (Dénes József)
5. sz.656-658
Lőrinczy Huba: Világkép és regényvilág (Mórocz Zsolt)
3. sz.382-383
Magyar Műemlékvédelem (Szilágyi István)
3. sz.388-389
Majd' minden szó feledésbe merült - Unohtuivat miltei kaikki sanat (Kelemen Lajos)
5. sz.654
"Mindent az evangéliumért" (Kovács József)
4. sz.503-504
Naptár 2003. (Kelemen Lajos)
3. sz.386-387
Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés (Takács Miklós)
1. sz.124-125
Németh János: Gyökerek (Salamon Nándor)
1. sz.130-131
Németh János: Calendarium (Kovács József)
5. sz.653
Pósfai János: Isten ecsetjének árnyéka (Salamon Nándor)
2. sz.252-253
Radics Éva: Cinfalvától Cinfalváig (Lőcsei Péter)
3. sz.381-382
Répcelak története (D. J.)
1. sz.131-132
Rum története 1246-1996 (2000) (Dénes József)
2. sz.253-254
Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák, románcok, balladásdalok a Répce mellékéről (Illés Péter)
4. sz.508-509
Sümegi István: Ontológiai töredékek (Tallár Ferenc)
5. sz.655-656
Szentes Tamás: Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában (Palkovits István)
1. sz.125-127
Tüskés Tibor: A város és írója (S. N.)
2. sz.256-257
Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén, I. Nyomtatványok (M. Kozár Mária)
3. sz.385-386
Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás (Dénes József)
1. sz.122-124
Weöres és Pécs (Lőcsei Péter)
2. sz.255-256


KRÓNIKA


Pallósiné Toldi Márta: Megújult a Berzsenyi Dániel Könyvtár
1. sz.103-106
Tudósítások, hírek
2. sz.258-261
Tudósítások, hírek
4. sz.511-516
Tudósítások, hírek
6. sz.778-786


INHALT


Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
1. sz.133-136
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
2. sz.262-264
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
3. sz.390-392
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
4. sz.517-519
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
5. sz.659-661
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
6. sz.787-789
CONTENT


Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
1. sz.137-140
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
2. sz.265-267
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
3. sz.393-395
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
4. sz.520-522
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
5. sz.662-664
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
6. sz.790-792


SZERZŐINK


Szerzőink
1. sz.140
Szerzőink
2. sz.249
Szerzőink
3. sz.362
Szerzőink
4. sz.524
Szerzőink
5. sz.622
Szerzőink
6. sz.792


Tisztelt Olvasóink!
5. sz.523


Széll Tamás: Helyreigazítás
6. sz.762


A tartalomjegyzéket összeállította: Fülöpné Hömöstrei Erzsébet